Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

ZARZĄD
Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego
 

Prezes Związku                  Andrzej Netkowski - Tczew

Zastępca Prezesa              Stefan Selke - Władysławowo

Sekretarz Związku              Małgorzata Lubińska - Człuchów

Skarbnik Związku               Jacek Brud - Starogard Gdański

Członek Zarządu                Henryk Kapela - Malbork

 

KOMISJA REWIZYJNA
Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego
 

Przewodnicząca Komisji               Leokadia Kowalska - Tczew

Wice Przewodniczący                  Tadeusz Kondra - Malbork

Sekretarz Komisji                        Gabriela Urynowicz - Władysławowo

 

Cele Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich
 

1.

Kształtowanie u swoich członków abstynencji.

2.

Obrona interesów członków Związku.

3.

Koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku.

4.

Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o uzależnieniach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania związku szczególnie wśród młodzieży.

5.

Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

6.

Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc.

7.

Przeciwdziałanie innym patologiom społecznym, jest organizacją pożytku publicznego.

 
 

Cele Statutowe Związek realizuje poprzez
 

1.

Stałe pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej, ukazywanie skutków nadużywania alkoholu przez prelekcje i propagandę wizualną.

2.

Propagowanie abstynenckiego modelu życia i oddziaływania na innych poprzez własną postawę.

3.

Organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku w zakresie metod pracy.

4.

Organizowanie wspólnych programów, szkoleń i obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych.

5.

Organizację imprez kulturalno – sportowych i prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego, trzeźwego życia.

6.

Organizowanie Ośrodków i Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Związku i jego programu działania.

7.

Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych.

8.

Organizowanie Centrów Integracji Społecznej.

9.

Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i wykonywania przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu.

10.

Współpracę ze służbą zdrowia, zakładami pracy oraz innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

11.

Gromadzenie środków na realizację zamierzeń statutowych

12.

Wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

13.

Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchem społecznym o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

 

Czytaj Statut Związku ... Pobierz Statut